येशूको कथा केटा-केटीहरुको लागि नेपालीमा

यो येशूको कथा केटा-केटीहरुको लागि हो।

केत-केतिलाई कथा येशूको बरेमा

पहिलो शताब्दीमा, केटाकेटीहरूको समूहले तिनीहरूले के देखे र येशूको बारेमा सुनेका बारेमा कुरा गर्न एकसाथ भेट्न। कसैलाई विश्वास छ येशू येशूका पुत्र हुनुहुन्छ। तर अरूले सोच्न सक्छन् कि येशू केवल मान्छेलाई ठग्दै हुन सक्छ।